VNReport»

điều tra dân số Trung Quốc

Dữ liệu dân số Trung Quốc bị đặt dấu hỏi

Dân số Trung Quốc trong nhóm 0-14 tuổi theo điều tra dân số cao hơn số trẻ sinh mới trong giai đoạn 14 năm vừa qua.

13/05/2021