VNReport»

Doanh nghiệp công nghệ cao

Ba tiêu chí xác định doanh nghiệp công nghệ cao

Doanh nghiệp công nghệ cao là phải có doanh thu từ sản phẩm công nghệ cao đạt ít nhất 70% tổng doanh thu thuần hàng năm.

23/03/2021